Copyright
EMDR Kind en Jeugd behoudt zich nadrukkelijk het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten voor van de op deze website verstrekte informatie, waaronder tevens grafische voorstellingen, fotomaterialen, beeldmerken en logos. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EMDR Kind en Jeugd is het niet toegestaan enige vorm van op deze website verstrekte informatie (tevens grafische voorstellingen, fotomaterialen beeldmerken en logos worden begrepen) openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook en/of op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of te verspreiden.


 Copyright
EMDR Kind en Jeugd categorically retains the copyright and other intellectual property rights concerning the information provided on this website, which includes graphic depictions, photographic material, picture trademarks, and logos. It is explicitly  prohibited to either make public, and/or reproduce in any conceivable way, and/or store any of the information provided by and displayed on this website (which includes graphic depictions, photographic material, picture trademarks, or logos) in an automated data file or bank, without prior written permission from EMDR Kind en Jeugd.


  Uitsluiting aansprakelijkheid
Aan de samenstelling en het onderhoud van deze website besteedt EMDR Kind en Jeugd de grootst mogelijke zorg. Desondanks kan de aangeboden informatie verouderd of niet meer juist zijn. Aan de inhoud van deze website kan dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspaken worden gemaakt. Voorts kan EMDR Kind en Jeugd niet aansprakelijk worden gehouden voor gevolgen die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van informatie die staat op deze site.

Via deze website wordt verwezen naar websites en/of informatiebronnen van derden. EMDR Kind en Jeugd heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites en/of informatiebronnen en kan derhalve niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Hoewel EMDR Kind en Jeugd alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is zij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers/bezoekers van de website via internet worden verzonden. De gebruiker/bezoeker die derden gegevens verstrekt die verband houden met het gebruik van deze website staat er jegens EMDR Kind en Jeugd voor in dat die gegevens juist en volledig zijn en geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden. Die gebruiker/bezoeker vrijwaart EMDR Kind en Jeugd van aanspraken van derden in verband met de onjuistheid en/of onvolledigheid van die gegevens en/of de inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden.

  Exclusion from liability
The greatest care and attention has been taken by EMDR Kind en Jeugd in putting together and maintaining this website. Despite this fact, some of the information displayed may be either dated or no longer accurate. No liability will be accepted, nor can any rights be derived for any mistakes or errors that may appear in the contents of this website. In addition, EMDR Kind en Jeugd cannot be held responsible for any consequences, either directly or indirectly, resulting from the use of the information provided on this website.

References are made via this website to other websites and/or sources of information of third parties. EMDR Kind en Jeugd has no input with regard to the content displayed on these websites, and/or information sources, and therefore can not in any way be considered either responsible or liable for the information, products, or services featured on the aforementioned websites or sources of information.
 
Although EMDR Kind en Jeugd has made every conceivable effort to prevent misuse, it is not liable for information and/or messages that are sent to its website via internet by the users/visitors thereof. The user/visitor who imparts details or data to third parties associated with the use of this website, guarantees EMDR Kind en Jeugd that these details or data provided are both correct and complete, and do not represent an infringement of intellectual property rights of third parties. The aforementioned user/visitor indemnifies EMDR Kind en Jeugd from any claims by third parties relating to any erroneous content and/or deficiencies in any of the details provided, and/or the infringement of intellectual property rights of third parties.


  Privacy statement
EMDR Kind en Jeugd respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij houden ons hierbij aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

  Privacy statement
EMDR Kind en Jeugd respects the privacy of all the users of its website, and will ensure that any personal information provided by you is always treated with the utmost confidence, in accordance with the Dutch law governing the protection of personal data (Wet bescherming persoonsgegevens, or Wbp), which EMDR Kind en Jeugd upholds.